Archive
2013
2015
2016
2017
2018

Committees


Scientific Committee

Co-chairs: S. Gonchenko (Univ. of Nizhny Novgorod)

                   L. Lerman (Univ of Nizhny Novgorod)

                   D. Turaev (Imperial College, London, UK)

Members:

V. Anischenko (Saratov State Univ., Russia)

V. Belykh (Volga Academy of Water Trasportation, Nizhny Novgorod)

A. Davydov (Vladimir State Univ., Russia)

A. Delshams (Polytechnical Univ. of Catalunia, Barcelona)

V. Grines (High School of Economics, Nizhny Novgorod)

Yu. Ilyashenko (Independent Univ., Moscow and Cornell Univ., USA)

S. Kaschenko (Yaroslavl Univ., Russia)

V. Kozlov (Steklov Math. Inst., RAS)

S. Kuznetsov (Saratov State Univ., Russia)

T. Lazaro (Polytechnical Univ. of Catalunia, Barcelona)

A. Neiman (Univ. Ohaio, USA)

A. Neishtadt (Space Research Inst., RAS and Loughborough Univ., UK )

A. Shilnikov (Georgia State Univ., USA)

C. Simo (Univ. of Barcelona, Spain)

S. Van Strien (Imperial College, London, UK)

D. Treschev (Steklov Math. Inst., RAS)

S. Zelik (Surrey Univ., UK)

 

Organizing Committee

Co-chairs:  V. Gergel (Univ. of Nizhny Novgorod)

                    S. Gonchenko (Univ. of Nizhny Novgorod)

                    D. Turaev (Imperial College, London, UK)

Members:

D. Balandin (Univ. of Nizhny Novgorod)

V. Grines (High Economy School, Nizhny Novgorod)

A. Morozov (Univ. of Nizhny Novgorod)

G. Osipov (Univ. of Nizhny Novgorod)

O. Pochinka (High School of Economics, Nizhny Novgorod)

M. Bolotov (Univ. of Nizhny Novgorod)

A. Gonchenko (Univ. of Nizhny Novgorod)

M. Gonchenko (Univ. of Barcelona, Spain)

E. Grines (Univ. of Nizhny Novgorod)

L. Lerman (Univ. of Nizhny Novgorod)

M. Malkin (Univ. of Nizhny Novgorod)

E. Malkina (Univ. of Nizhny Novgorod)

I. Ovsyannikov (Univ. of Bremen, Germany)

G. Polotovsky (Univ. of Nizhny Novgorod)

I. Remizov (Bauman Techn. Univ, Moscow)

S. Zelik (Surrey Univ., UK)

 

Scientific secretaries:

A. Kazakov (High School of Economics, Nizhny Novgorod)

T. Levanova (Univ. of Nizhny Novgorod)

© NNSU 2023 | Webmaster: wwwlab@unn.ru